Pomoc

Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SoFav.pl. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień poniższego Regulaminu.


Korzystanie z serwisu

 

Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Partnerem odbywa się na warunkach określonych przez partnera i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. SoFav.pl nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Partnerów, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna.

 

Ochrona prywatności

 

SoFav.pl przechowuje jedynie adresy IP oraz godziny wizyt użytkowników. Dane te są używane do generowania statystyk ruchu w obrębie serwisu.

 

Treści reklamowe

 

SoFav.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam zamieszczonych na stronie. Za naprawienie wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku z treścią zamieszczonej reklamy odpowiedzialny jest reklamodawca.

 

I. Postanowienia ogólne.

1.     Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:

1.     Administrator – osoba zarządzająca serwisem.

2.     Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu www.sofav.pl i usług w nim dostępnych (osoba, która posiada w serwisie swoje konto, stając się stałym użytkownikiem oraz osoba, która jedynie odwiedza serwis),

3.     Serwis – serwis www.sofav.pl umożliwia jego użytkownikom umieszczenie materiałów w sieci Internet, w ramach tego serwisu.

4.     Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.sofav.pl;

5.     Materiały - zdjęcia, teksty i inne treści dostępne w serwisie oraz zamieszczane przez jego użytkowników.

2.     Niniejszy regulamin określa w szczególności:

1.     warunki korzystania z serwisu www.sofav.pl,

2.     prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora,

3.     warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

4.     zasady ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z niniejszego serwisu.

3.     Niniejszy regulamin ma zastosowanie do użytkowników korzystających z niniejszego serwisu, jak również użytkowników posiadających stałe konto.

4.     Każdy użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.

5.     Użytkownik korzystający z serwisu jest uprawniony w szczególności do:

1.     przeglądania serwisu, w tym jest uprawniony do przeglądania materiałów zamieszczonych w serwisie przez innych użytkowników;

2.     opisywania i zamieszczania w serwisie materiałów – zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w pkt. II regulaminu i pod warunkiem, że ma założone konto w serwisie;

3.     tworzenia indywidualnych list produktów spośród dostępnych, opublikowanych na serwisie materiałów

4.     zamieszczania komentarzy o materiałach udostępnionych przez użytkowników serwisu za pośrednictwem modułu Facebook.

II. Wymagania techniczne.

1.     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z system teleinformatycznym, którym posługuje się administrator:

1.     połączenie z siecią Internet;

2.     przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługującej język oprogramowania JavaScript oraz umożliwiającą zapis plików Cookie;

3.     w przypadku użytkowników dokonujących rejestracji – posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e- mail)

4.     Adobe Flash Player lub inna wtyczka (plugin) zainstalowana w przeglądarce internetowej zapewniająca możliwość odtwarzania animacji wykonanej w technologii Flash;

2.     Administrator zastrzega, iż zabronione jest umieszczanie materiałów o charakterze bezprawnym, w szczególności takich jak:

1.     powszechnie uznawanych za obraźliwe i wulgarne,

2.     zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,

3.     obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,

4.     przedstawiające przemoc, nawołujące do stosowania przemocy albo materiały o tematyce rasistowskiej,

5.     naruszające prawo do prywatności,

6.     zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora,

7.     propagujące faszyzm, nazizm, komunizm, zażywanie narkotyków.

III. Zawarcie umowy i założenie konta.

1.     Rozpoczęcie korzystania z serwisu www.sofav.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.     Niniejszy regulamin jest dostępny dla użytkownika nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu www.sofav.pl, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie oraz jego utrwalanie.

3.     Użytkownik przystępując do korzystania z serwisu oświadcza, że:

1.     jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

2.     podane przez niego materiały nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

3.     zapoznał się z regulaminem, akceptuje regulamin, wyraża zgodę na jego treść oraz zobowiązuje się go przestrzegać.

4.     Użytkownik serwisu może dokonać rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie.

5.     Przy zakładaniu konta użytkownik zobowiązuje się podać dokładne i pełne informacje wymagane przez administratora.

6.     Po założeniu konta użytkownik może przekazywać materiały, zdjęcia, teksty i umieszczać je w serwisie.

7.     Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła niezbędnego do zalogowania się na konto.

8.     Zakazane jest udostępnianie osobom trzecim danych niezbędnych do korzystania z serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła.

9.     Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto w serwisie www.sofav.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontaktowy serwisu: kontakt@sofav.pl  z prośbą o usunięcie konta. Wiadomość powinna zawierać dokładny login (nazwę użytkownika stosowaną w ramach serwisu) oraz adres e-mail użytkownika, który był wykorzystany podczas rejestracji w serwisie. Po otrzymaniu takiej prośby, administrator usunie wskazane konto w czasie nie dłuższym niż 72 godziny.

10.   Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących użytkownikowi, wynikających z posiadania konta w serwisie na inne podmioty, bez zgody administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

11.   Użytkownik jest uprawniony do administrowania materiałami zamieszczonymi przez siebie w serwisie poprzez dokonywanie zmian w ich treści w ramach swojego konta dla danych możliwych do edycji.

IV. Prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora

1.     Użytkownik, korzystając z serwisu, zobowiązuje się:

1.     nie podejmować działań podlegających na omijaniu, blokowaniu oraz podejmowaniu innego rodzaju działań polegających na zakłócaniu funkcjonowania elementów zabezpieczenia serwisu;

2.     korzystać z materiałów umieszczonych w serwisie wyłącznie na własny użytek;

3.     nie korzystać z serwisu w celach komercyjnych, bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia ze strony administratora;

4.     nie instalować w serwisie żadnego oprogramowania;

5.     nie zbierać żadnych danych osobowych użytkowników serwisu;

6.     nie korzystać z serwisu w celu pozyskiwania zleceń w obrocie handlowym lub w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem bez zawarcia pisemnej umowy z właścicielem serwisu.

7.     nie umieszczać treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w pkt. II pkt. 2 niniejszego regulaminu;

8.     przekazywać materiały, obrazy, teksty oraz innego rodzaju informacje i umieszczać je w serwisie pod warunkiem posiadania stałego konta, założonego w serwisie;

9.     przekazywać źródło pochodzenia zamieszczanych przez siebie materiałów podając adres URL (adres www) źródła;

10.   zapewnić, aby treść materiałów przez niego zamieszczonych była zgodna z zasadami wynikającymi z niniejszego regulaminu oraz wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi;

11.   nie zamieszczać ani nie przesyłać materiałów, które są przedmiotem ochrony praw majątkowych osób trzecich;

12.   do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, w sposób nie naruszający dóbr osobistych osób trzecich lub uzasadnionych interesów administratora;

13.   niezwłocznie zawiadomić administratora o wszelkich naruszeniach zasad bezpieczeństwa lub przypadkach korzystania z jego konta przez osoby nieupoważnione.

2.     Użytkownik, korzystając z serwisu, jest uprawniony:

1.     do przeglądania serwisu, w tym do przeglądania materiałów zamieszczonych przez użytkowników;

2.     zamieszczać w serwisie materiały oraz je opisywać;

3.     zamieszczać komentarze o materiałach umieszczonych przez siebie oraz innych użytkowników;

4.     do zamieszczania w innych serwisach linków do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu.

3.     Administrator dołoży wszelkich starań do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług.

4.     Administrator zastrzega sobie prawo do:

1.     zablokowania dostępu do zasobów użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informacje na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami administratora,

2.     usunięcia z serwisu materiałów udostępnianych przez jego użytkowników, o ile treści te naruszają postanowienia niniejszego regulaminu lub uzasadnione interesy Administratora. Administrator jest również uprawniony do usunięcia konta użytkownika,

3.     prowadzenia prac konserwacyjnych serwisu mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie użytkownikom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania w miarę możliwości będzie publikowany na stronie www przed rozpoczęciem prac.

5.     W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo serwisu, administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa serwisu.

V. Prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora

1.     Użytkownik ma prawo do ochrony prywatności zgodnie z Polityką Prywatności stosowaną przez administratora.

2.     Administratorem danych osobowych jest administrator, która przetwarza dane osobowe - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - wyłącznie w celu właściwego wykonania usługi oraz w celu dokonania rejestracji użytkownika.

3.     Podanie przez użytkownika danych niezbędnych do rejestracji jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rejestracji użytkownika w serwisie.

4.     Użytkownik jest uprawniony do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawienia.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego:

1.     W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez administratora, użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji.

2.     Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@sofav.pl

3.     Reklamacja powinna zawierać oznaczenie użytkownika (w tym adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację.

4.     Reklamacje będą rozpatrywane przez administratora w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. O wyniku reklamacji administrator powiadomi użytkownika na adres poczty elektronicznej (wskazany w reklamacji).

5.     Użytkownik, na żądanie administratora, jest zobowiązany do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących reklamacji. Na czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień, o których mowa w zdaniu poprzednim, terminy reklamacyjne ulegają zawieszeniu i zaczynają biec dalej po otrzymaniu wyjaśnień przez administratora.

VII. Prawa autorskie.

1.     Wszelkie materiały zamieszczane przez użytkowników a będące wytworem ich pracy stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r.

2.     Przesyłając do administratora lub umieszczając w serwisie materiały, będące przedmiotem praw autorskich użytkownika, użytkownik udziela:

1.     administratorowi - nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na korzystanie z treści umieszczonych przez użytkownika, powielanie takich treści, jego rozpowszechnianie, opracowywanie na jego podstawie utworów zależnych, jego wystawianie bądź publiczne wykonywanie w związku z prowadzeniem działalności przez administratora, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania serwisu w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania treści;

2.     każdemu użytkownikowi serwisu - nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego materiałów za pośrednictwem serwisu, na korzystanie z materiałów umieszczonych przez użytkownika, powielanie takich materiałów, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na podstawie utworów zależnych, a także ich wykonywanie bądź wystawienia w ramach serwisu.

3.     Poza materiałami umieszczanymi przez użytkowników, wszelkie inne treści znajdujące się w serwisie, w tym m.in. materiały tekstowe, oprogramowanie, grafika, zdjęcia, dźwięk, muzyka, nagrania wideo, reklamy należą do lub są licencjonowane przez administratora oraz są przedmiotem praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw własności intelektualnej administratora lub licencjodawców administratora.

4.     Treści, których właścicielem lub do których korzystania jest uprawniony administrator nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przekazywane, nadawane, wyświetlane, sprzedawane, nie mogą być przedmiotem licencji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody administratora.

5.     Korzystanie przez użytkownika z serwisu i zamieszczanie przez niego w serwisie określonych materiałów stanowi potwierdzenie, iż użytkownikowi przysługują prawa do umieszczenia takich materiałów oraz jest uprawniony do udzielenia, wskazanych w regulaminie licencji, zgód i zezwoleń. W razie braku stosownych praw czy też uprawnień, wszelkie konsekwencje stąd wynikające obciążają użytkownika.

6.     W razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec administratora z tytułu umieszczenia przez użytkownika materiałów w serwisie czy też z tytułu udzielenia przez użytkownika, zgodnie z postanowieniami regulaminu, licencji, zgód i zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez administratora z udzielonych przez użytkownika praw, użytkownik będzie zobowiązany dopełnić wszelkich czynności aby zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom w tym przedmiocie.

IX. Odpowiedzialność.

1.     Niezależnie od innych postanowień regulaminu wyłączających odpowiedzialność administratora, nie odpowiada on również:

1.     za treści udostępnione przez użytkowników w serwisie i szkody wynikłe z tego tytułu;

2.     za materiały pobrane z serwisu przez jego użytkowników lub wysłane za pośrednictwem sieci Internet przez użytkowników;

3.     za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu serwisu, utratę danych użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, istot pozaziemskich czy też w wyniku działań administratora;

4.     za działania użytkowników polegające na niezgodnym z prawem albo regulaminem wykorzystaniu materiałów dostępnych w serwisie;

5.     za podanie przez użytkowników nieprawdziwych bądź niepełnych informacji przy rejestracji konta;

6.     za usunięcie konta użytkownika lub jakiegokolwiek materiału zamieszczonego przez użytkownika z przyczyn określonych w regulaminie;

7.     za naruszenie przez użytkowników serwisu praw osób trzecich, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich;

8.     za zastosowanie się przez użytkownika do zaleceń, wskazówek, treści materiałów umieszczanych przez innych użytkowników serwisu;

9.     za zmiany, jakie może wprowadzić w serwisie lub za trwałe zaprzestanie działania serwisu;

10.   za usunięcie, uszkodzenie lub niezachowanie materiałów umieszczanych przez użytkowników w serwisie;

11.   za nieprzestrzeganie zasada bezpieczeństwa i poufności hasła przez użytkownika;

12.   za szkody, które użytkownik może ponieść w związku z dostępnością zewnętrznych witryn lub zasobów;

13.   za przechowywanie materiałów w serwisie.

X. Postanowienia końcowe.

1.     Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego regulaminu w serwisie.

2.     Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że administrator może kierować do niego zawiadomienia, w tym o zmianach regulaminu, listami elektronicznymi lub zamieszczając zawiadomienia w serwisie.

3.     Jeżeli jakikolwiek sąd właściwy w sprawie orzeknie o nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu, postanowienie zostanie usunięte z regulaminu w sposób nienaruszający integralności pozostałych postanowień. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostaną w mocy i będą wykonalne.

4.     Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

5.     W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

6.     Użytkownik korzysta z SoFav.pl na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu. Informacje zawarte na stronach SoFav.pl nie mogą być traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego. SoFav.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody cywilne, moralne lub materialne, mogące wynikać z posłużenia się jakąkolwiek informacją, zawartą na stronach niniejszej domeny.